25.06.2019  CPK   KRK 
   
Wielkość tekstu
Logowanie

Dodatkowe informacje

  • Na wszystkie czynności komornika podejmowane w toku postępowania  egzekucyjnego przysługuje skarga do sądu rejonowego (art. 767 kpc), a także sąd ma prawo w trybie art. 759 § 2 wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia.
  • Dłużnik alimentacyjny uporczywie uchylający się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (art. 209 kk).
  • Bezwzględnie należy pamiętać o powiadamianiu komornika o wszelkich zmianach zachodzących w toku postępowania egzekucyjnego. Takich jak np. zmiana adresu zamieszkania, rachunku bankowego itp. oraz o wpłatach dokonywanych przez dłużnika poza komornikiem. Podkreślenia wymaga fakt, że komornik sądowy nie jest uprawniony do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami, wyjaśniania stanu zaległości, uznawania bądź nie określonych wpłat. Jeśli strony nie wyjaśnią tego polubownie rozstrzygniecie w sprawie należy do sądu. Rozstrzyganie sporu bądź skargi na czynności komornika nie powoduje przerwania prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zaniechania potrąceń. Zawieszenie egzekucji w takim przypadku jest możliwe bądź na wniosek wierzyciela lub na skutek wydania przez sąd postanowienia o zawieszeniu.